Vedtægter


§1   Foreningens navn er DISTANCERYTTERFORENINGEN.

§2   Foreningens formål er at fremme rytternes interesser i dialog med Distanceudvalget, distancedyrlæger og Dansk Ride Forbund.

§3   Foreningens hjemsted er den siddende formands adresse.

§4   Foreningens medlemmer hæfter alene med de midler, der er indbetalt eller indsamlet i foreningens navn.

§5   Som medlem i foreningen kan optages ryttere med interesse for distanceridning.     

§6   Nye ikke tidligere medlemmer, som indmelder sig i tidsrummet 1/5 – 31/10, betaler ½ kontingent for det pågældende år.

§7   Foreningen kan optage støttemedlemmer, dvs. medlemmer der via et kontingent ønsker at støtte foreningen, disse medlemmer kan deltage i foreningens møder, fremkomme med forslag, men har ikke stemmeret.

§8   Bestyrelsen afgør suverænt om personer er optagelsesberettigede.

§9   Kun og alene bestyrelsen kan tegne rytterforeningen. Medlemmer af rytterforeningen kan kun udtale sig på egne vegne.

§10   Foreningens bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer, samt en suppleant. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg efter det første 1½ år. Resten af bestyrelsen i den rækkefølge de er blevet valgt.

§11    Bestyrelsen konstituerer sig, og er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.

§11a   Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller bede enkeltpersoner om at udføre særlige opgaver.

§12    Økonomisk tegnes foreningen af formand og kasserer. Generalforsamlingen udpeger en revisor, der reviderer årsregnskabet. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

§13    Bestyrelsen har ansvaret for foreningens virksomhed, herunder sponsorpleje, medlemsrekruttering og beslutning om hvilke arrangementer, der skal støttes.

§14    Foreningens regnskabs- og aktivitetsår løber fra 1. november til 31. oktober. 1. regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til d. 31/10 – 1999. Kontingentbetaling for det nye år forfalder 1.11 og betales inden generalforsamlingen. Der udsendes ikke rykker.

Foreningens generalforsamling

§15    Foreningens generalforsamling skal afholdes årligt i november. Indkaldelsen sker via mail eller gennem brev, senest 3 uger før generalforsamlingen. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for det nye regnskabsår.

§16   Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde: 

1.      Valg af dirigent, samt godkendelse af generalforsamlingen.
2.      Valg af referent.
3.      Formandens beretning, samt godkendelse af denne.
4.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
5.      Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget og aktivitetsplan, herunder fastlæggelse af kontingent.
6.      Valg af bestyrelse samt 1 suppleant.
7.      Valg af revisor.
8.      Indkomne forslag.
9.      Eventuelt.

§17   Indkomne forslag til generalforsamlingen samt vedtægtsændringer skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen. Evt. forslag til ændring af vedtægterne vil ske via mail eller gennem brev til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

§18   Afstemning på general forsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning såfremt en eller flere personer ønsker dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§19   Foreningens vedtægter kan ændres med 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen.

§20   Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af foreningens medlemmer ønsker dette og stemmer for opløsningen ved en ordinær generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan indkaldes 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Ved foreningens ophør udbetales foreningens eventuelle formue ligeligt fordelt til stævnearrangørerne i Danmark, som støtte til de gennemførte stævner i det aktuelle år. Den sidst siddende formand for foreningen er ansvarlig for dette. Såfremt der ikke er afholdt stævner doneres pengene til Hestens Værn.

§21   10% af medlemmerne min. 10 stemme-berettigede medlemmer eller bestyrelsen kan begære ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 3 uger efter skriftlig begæring er bestyrelsen i hænde.

Vedtaget den 16. maj 1998 og redigeret ved de ordinære generalforsamlinger den 11. november 2001, den 20. november 2011, samt den 28. november 2015.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.