GENERALFORSAMLING 2002

Referat fra generalforsamling i Distancerytterforeningen – søndag d 24.11.2002

Ad 1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Nina Kofoed, og hun blev valgt.

Ad 2. Valg af dirigent:
Jette S. Pedersen blev foreslået, og valgt.
Dernæst blev valgt to stemmetællere: Lone Aalekjær og Mona Gjedved.

Ad 3. Formandens beretning, samt godkendelse af denne:
Da beretningen ikke havde været sendt ud på forhånd, valgte Gorm Simonsen (GS) at læse den op, da der var lagt op til debat, i teksten.

Efterfølgende bad Lotte Hillers (LH) om ordet, for at forsøge at give en forklaring på, hvorfor samarbejdet med Hest og Rytter(H & R) ikke havde fungeret. Hun fortalte, at trods aftaler om hvordan vi i Rytterforeningen skulle forholde os, kom det aldrig til at gå som bladet havde lovet. Selvom der løbende blev sendt medlemslister ind til redaktionen, har hun gentagne gange været nødt til at køre ud med bladet til nye medlemmer. Ligeledes har Rytterforeningen (RF) ikke kunnet være sikre på, at det stof der er blevet indsendt, også blev sat i bladet. Der har været eksempler på, at artikler er blevet bragt på RF`s side, selvom det ikke var indsendt herfra. Flere artikler der er blevet sendt ind, er ikke blevet medtaget. Dette kan selvfølgelig ikke accepteres, så der må nødvendigvis ske noget andet.
Ulla Gade spørger hvad bestyrelsens ideer så går ud på, hvortil LH giver et bud på de muligheder der er. Bestyrelsen har undersøgt muligheden af, at udgive i andre blade, eller man kunne jo også gå tilbage til Distancen Rundt, men ulempen ved dette interne blad er at det kun bliver læst af RF`s medlemmer.
Tine Vad nævner, at hun syntes Distancen rundt var et godt blad, og LH svarer, at grunden til at det stoppede, var fordi man på sidste års generalforsamling havde et ønske om, at få bladet ud til andre ryttere også.
Henrik Sørensen nævner, at også han syntes godt om Distancen Rundt, hvorimod Ulla Gade syntes det var poppet, specielt siden med staldgangssladder.
Mona Gjedved foreslår, at man evt. kan udgive både nogle numre af Distancen rundt og samtidig få noget stof i H og R.
Pia Jessen var også glad for det gamle blad, men synes alligevel det er vigtigt at komme ud til så mange læsere som muligt.
Lone Aalekjær spørger om man ikke kan få en hel side i H og R hver gang, og så evt. få en til at skrive lidt mere om stævnerne. Gerne en fra hvert stævne. Dette er der nok ikke penge til, svarer GS. LH siger, at vi altid kan sende stof ind til dette blad, men det man aldrig kan vide, er jo om det bliver bragt.
Ulla Gade kommer med et forslag om, at RF og Distanceudvalget samarbejder om at udsende nyheder, Lone Aalekjær bemærker, at udvalget ikke har mulighed for at skrive i H og R, det er kun hvis bladet ønsker det, at de medtager stof fra dem. Hun har også tit fået afvist artikler fra dette blad. Derimod kan det måske lade sig gøre at få noget af RF`s stof på Udvalgets sider i Ridehesten.
Henrik Sørensen sagde, at der ikke var tvivl om, at foreningen skal promoveres, og RF var velkomne til at bruge hans hjemmeside også, men kommunikationen i foreningen bør komme internt. Han mener også, at da næsten alle efterhånden har e-mail kunne nyheder med fordel sendes ud på denne måde. Dette er GS ikke enig i, de medlemmer som ikke har e-mail, skal jo også have mulighed for at vide, hvad der foregår i foreningen. Henrik svarer dertil, at så kan man jo sende ud pr. brev til disse, og e- mail til resten.
Helen Munksø forslår, at der bliver sat noget i de lokale klubbers blade, men GS mener dette er alt for stor en setupistrativ opgave.
Mona Gjedved ønsker ikke at lede efter meddelelser fra RF i andre blade, selvom det er interessant at læse historier fra andre steder. Hun ønsker oplysningerne direkte fra RF, og synes i øvrigt at Lones ide` angående et samarbejde er god.
Nina Kofoed har savnet /været utilfreds med bladet i år, men derimod godt tilfreds med hjemmesiden. Hun foreslog, at man kunne reklamere for hjemmesiden i Ridehesten, da det må være på tide at få fat i nogle yngre ryttere. Alderen er rimelig høj, inden for distanceridning!
GS fortæller, at der måske er en mulighed for at få udgivet i det tyske Distanz Aktuell, men ulempen er jo at alt det andet stof vil stå på Tysk, og det er ikke alle der kan læse dette. Henrik Sørensen synes, at så vil det da være bedre at udgive i et Svensk blad, men at RF bør have eget blad.
Fakta er vist, mente Linda Baumgardt, at Sønderjyder har let ved Tysk, men Sjællændere har nemmere ved Svensk! Ulla Gade syntes det er en dårlig idé med et udenlandsk blad, for der er der ikke megen reklame at hente for Danskerne.
Diskussionen blev lukket af Tine Vad, som foreslog at der blev vist bestyrelsen den tillid, at den kan sørge for at der bliver et ordentligt blad næste år, da den i hvert fald har sørget for en rigtig god hjemmeside.
Angående Ninas kommentar om at hente yngre ryttere til sporten, mente Jørgen Egeland at den megen tid der går med træning til distance gør, at mange vælger sporten fra. De unge mennesker springer hellere. Bodil Storm mente, at det er for dyrt for unge mennesker, og Lone Aalekjær mente, at distancerytterne skal sørge for at få indflydelse på arbejdet i “deres” klub for at udbrede kendskabet ad den vej; så ville man heller ikke stå så meget alene, som Pia Jessen nævnte at man gør.
Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 4. fremlæggelse og godkendelse af regnskabet:
LH gennemgik regnskabet, og tilføjede, at der var kommet mange nye medlemmer til. Der er mange, som ringer og ønsker oplysninger, og de fleste hører om RF fra hjemmesiden.
Henrik Sørensen ville gerne vide, hvorfor sidste års kursus/generalforsamling ikke løb rundt, og fik at vide at det var fordi det var med overnatning. Bestyrelsen havde vurderet, at man godt kunne tillade sig at give et tilskud, for at kunne gennemføre det. Et spørgsmål fra Charlotte Kromann Rasmussen lød, hvorfor trøjerne skal være sorte? Hun kunne ønske sig de var røde, eller en anden synlig farve. Dette vil bestyrelsen kigge på, hvis og når de sorte trøjer er solgt.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års aktivitetsplan, herunder fastlæggelse af kontingent:
LH gennemgik budgettet, og forklarede at mange nye medlemmer vælger først at melde sig ind, efter 1/7, og derved indkasserer foreningen mindre i kontingent. Derfor har hun valgt at holde indtægten derfra på et lavt niveau, og som svar på et spørgsmål fra Bodil Storm, kunne LH medgive, at det selvfølgelig kun er nye medlemmer der kan slippe billigere. Man kan ikke vente med at betale sit kontingent indtil 1/7, for at slippe billigere.
Ulla Gade foreslog at indføre en erstatningspræmie,til de som må aflevere deres Jyllands- og Sjællandsmester præmier.
Ellinor Neland synes, at man skal indføre et familliekontingent, og flere syntes godt om ideen, men da forslaget ikke er sendt ind på forhånd, kunne det ikke tages til beslutning. Bestyrelsen lover derfor at tage det til efterretning med henblik på næste års generalforsamling.
Mona Gjedved foreslog, at indtil der bliver lavet en sådan ændring, kan man bare melde familien ind efter 1/7, så får de det til halv pris!

Der er forskellige aktiviteter i støbeskeen.
På Sjælland vil man lave et massagekursus.

I Jylland vil der blive et kursus med sadelmager Ole Olsen, specielt med henblik på tilpasning, og ridelejren 2003, vil også foregå i det jyske. Lejren starter oppe ved Børge, derfra rider man ned til færgen og sejler til Djursland, hvor man både vil overnatte og ride. Program og dato følger.

Pia Jessen vil undersøge hvad det vil koste at lave et kursus med, den Pat Parelli udlærte, Ute Lehrmann.

Ad 6. Valg til bestyrelsen, samt en suppleant:
Jette og Lotte er på valg. Begge modtager genvalg. Yderligere stiller Helen Munksø op til valg til bestyrelsen.
Valgproceduren: Der udleveres 1 stemmeseddel til hver stemmeberettiget. I alt 26 stk.
Resultatet er som følger:

Lotte 19 stemmer.
Helen 15 stemmer.
Jette 14 stemmer.
2 stemmesedler er ugyldige.

Lotte og Helen er hermed valgt til bestyrelsen, Jette bliver suppleant.

Ad 7. Valg af revisor:
Inge Broms vil gerne fortsætte – Hun er hermed genvalgt.

Ad 8. Indkomne forslag:
Ingen.

Ad 9. Eventuelt:
Der var hele vejen igennem generalforsamlingen en livlig debat, og mange emner blev berørt.
Under dette punkt, var bl.a. terrænet taget op. Eskild Vad er ikke tilfreds med det terræn stævnerne bliver lagt i. Der er efter hans mening for megen asfalt, og for mange sten på ruterne. Han mener ikke det er fair overfor hesten, at bede den om at “løbe” på disse ruter.
Henrik Sørensens mening var derimod, at det er hestene jo trænet til, og det er derfor ikke synd for dem. Eskild Vad nævnte også, at det ikke burde være tilladt at starte en hest uden sko.

Angående terræn, blev GS igen opfordret til at lave stævne på hans hjemegn, da det vel nok er noget af det bedste terræn der findes i Danmark. Det er dog et problem, da der er fortvivlende lidt hjælp at hente i den lokale klub. Gorm kunne dog lufte, at en permanent riderute er ved at være på plads, der mangler kun tilsagn fra en enkelt lodsejer. Dette kan dog godt give problemer!

Der var almindelig utilfredshed med at det ikke er muligt at få lov at ride i alle offentlige skove.

Anette Kolstrup kunne fortælle, at et kursus om førstehjælp til heste er på vej inde på Landbohøjskolen. Hun vil høre om det evt. kunne være muligt at koble “akutte distanceproblemer” på.

Det bliver foreslået, at RF og Distanceudvalget kunne slå hhv. generalforsamling og distanceweekend sammen. Lone Aalekjær vil gerne undersøge om det kunne være en mulighed.

Eskild Vad tilbyder at holde et kursus i hove/hovpleje/sko, hvilket der altid er stor interesse for.

Nina Kofoed nævner at en ny art distance er på banen, den kaldes trekk. Det er en kombination af orienteringsridt og trail.

Foreløbige tilsagn om distancetræf:
Nina Kofoed og Pia Jessen

Årets kilometerslugere:
Som sidste år fik de flittigste ryttere en lille tilkendegivelse.

Flest kilometer på samme hest:
Helene Christiansen & Tasso   631 km.
Tina Bratajka & Gosh Lobell   598 km.

Yderligere havde bestyrelsen truffet beslutning om at den flittigste rytter i LC klasserne skulle belønnes.
Derfor tildeles en Rytterforeningstrøje også til:
Jette H. Rasmussen Contessa AA   188 km.

Nina Kofoed hævede herefter generalforsamlingen med ordene: Husk – tænk altid på hestens ve og vel!

Referent Jette S. Pedersen.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.